Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Močiar
Kód územia :SKUEV0254
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :7,720 ha
Správca územia :Správa NP Malá Fatra
Katastrálne územia :Stankovany

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7210 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6410 Bezkolencové lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Kunka žltobrucháBombina variegata
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR