Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Váh
Kód územia:SKUEV0253
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:289,840 ha
Správca územia:Správa TANAP
Katastrálne územia :Bešeňová, Hrboltová, Hubová, Ivachnová, Kraľovany, Krpeľany, Likavka, Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Lisková, Ľubochňa, Ružomberok, Stankovany, Šútovo, Švošov, Turík
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hlavátka podunajskáHucho hucho
Hrúz fúzatýGobio uranoscopus
Kolok vretenovitýZingel streber
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR