Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Malá Fatra
Kód územia :SKUEV0252
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :22253,171 ha
Správca územia :Správa NP Malá Fatra
Katastrálne územia :Belá, Dolná Tižina, Istebné, Kraľovany, Krasňany, Lipovec, Nezbudská Lúčka, Párnica, Sučany, Šútovo, Terchová, Turany, Turčianske Kľačany, Varín, Veličná, Zázrivá

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
7220 Penovcové prameniská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9150 Vápnomilné bukové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6520 Horské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9410 Horské smrekové lesy
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
5130 Porasty borievky obyčajnej
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
4070 Kosodrevina
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
Bystruška ZawadskéhoCarabus zawadzkii
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Rys ostrovidLynx lynx
Vydra riečna Lutra lutra
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Vlk dravýCanis lupus
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Medveď hnedýUrsus arctos
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
vrchovka alpínskaTozzia carpathica
kyjanôcka zelenáBuxbaumia viridis
prilbica tuhá moravskáAconitum firmum ssp. moravicum
klinček lesklýDianthus nitidus
klincek lesklý pravýDianthus nitidus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata
poniklec slovenskýPulsatilla slavica


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR