Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Malá Fatra
Kód územia :SKUEV0252
Kraj :ŽILINSKÝ KRAJ
Rozloha :22253,17 ha
Správca územia :NP Malá Fatra
Katastrálne územia :Belá
Dolná Tižina
Krasňany
Istebné
Kraľovany
Lipovec
Nezbudská Lúčka
Párnica
Sučany
Šútovo
Terchová
Turany
Turčianske Kľačany
Varín
Veličná
Zázrivá

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3240Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
4060Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
4070*Kosodrevina
4080Spoločenstvá subalpínskych krovín
5130Porasty borievky obyčajnej
6170Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
6210Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6230*Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
6510Nížinné a podhorské kosné lúky
6520Horské kosné lúky
7140Prechodné rašeliniská a trasoviská
7220*Penovcové prameniská
7230Slatiny s vysokým obsahom báz
8120Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
8160*Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8210Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8220Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310Nesprístupnené jaskynné útvary
9110Kyslomilné bukové lesy
9130Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140Javorovo-bukové horské lesy
9150Vápnomilné bukové lesy
9180*Lipovo-javorové sutinové lesy
9410Horské smrekové lesy
91Q0Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
kunka žltobrucháBombina variegata
mlok karpatskýTriturus montandoni
vydra riečnaLutra lutra
fúzač alpský*Rosalia alpina
rys ostrovidLynx lynx
bystruška potočnáCarabus variolosus
roháč obyčajnýLucanus cervus
spriadač kostihojový*Callimorpha quadripunctaria
podkovár malýRhinolophus hipposideros
netopier veľkouchýMyotis bechsteini
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
netopier obyčajnýMyotis myotis
medveď hnedý*Ursus arctos
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
vlk dravý*Canis lupus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
zvonček hrubokoreňový*Campanula serrata
poniklec slovenský*Pulsatilla slavica
klinček lesklý*Dianthus nitidus
kyjanôčka zelenáBuxbaumia viridis
fúzač karpatský*Pseudogaurotina excellens
bystruška ZawadskéhoCarabus zawadszkii
pimprlík mokraďnýVertigo angustior
vrchovka alpínskaTozzia carpathica
prilbica tuhá moravskáAconitum firmum subsp. moravicum


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR