Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Zázrivské lazy
Kód územia :SKUEV0251
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :2928,145 ha
Správca územia :Správa NP Malá Fatra
Katastrálne územia :Terchová, Zázrivá

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9150 Vápnomilné bukové lesy
5130 Porasty borievky obyčajnej
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7220 Penovcové prameniská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6520 Horské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Kunka žltobrucháBombina variegata
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Medveď hnedýUrsus arctos
Vlk dravýCanis lupus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Vydra riečna Lutra lutra
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Rys ostrovidLynx lynx
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
vrchovka alpínskaTozzia carpathica


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR