Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Krivoštianka
Kód územia:SKUEV0250
Kraj:Košický kraj
Rozloha:707,990 ha
Správca územia:Správa CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Brekov, Chlmec, Jasenov, Oreské, Staré
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9150 Vápnomilné bukové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR