Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Orava
Kód územia:SKUEV0243
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:420,691 ha
Správca územia:Správa CHKO Horná Orava
Katastrálne územia :Bziny, Dlhá nad Oravou, Dolná Lehota, Dolný Kubín, Horná Lehota, Istebné, Kňažia, Kraľovany, Krásna Hôrka, Krivá, Malý Bysterec, Medvedie pri Tvrdošíne, Medzibrodie nad Oravou, Mokraď, Nižná, Oravský Podzámok, Párnica, Podbiel, Poruba-Geceľ, Sedliacka Dubová, Stankovany, Tvrdošín, Veličná, Veľký Bysterec, Zábrež, Záskalie, Žaškov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
9110 Kyslomilné bukové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hlavátka podunajskáHucho hucho
Hrúz fúzatýGobio uranoscopus
Kolok vretenovitýZingel streber
Korýtko riečneUnio crassus
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR