Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bodrog
Kód územia:SKUEV0236
Kraj:Košický kraj
Rozloha:107,030 ha
Správca územia:Správa CHKO Latorica
Katastrálne územia :Borša, Klin nad Bodrogom, Ladmovce, Nová Vieska pri Bodrogu, Streda nad Bodrogom, Véč, Viničky, Zemplín
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Kolok veľkýZingel zingel
Korýtko riečneUnio crassus
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR