Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Laborec
Kód územia :SKUEV0232
Kraj :PREŠOVSKÝ KRAJ
Rozloha :15,81 ha
Správca územia :CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Borov
Čertižné
Habura

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3230Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou
6430Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
vydra riečnaLutra lutra
bystruška potočnáCarabus variolosus
ohniváčik veľkýLycaena dispar
podkovár malýRhinolophus hipposideros
netopier obyčajnýMyotis myotis
mrena stredomorskáBarbus meridionalis
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
bobor vodnýCastor fiber
mlok hrebenatýTriturus cristatus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR