Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Laborec
Kód územia :SKUEV0232
Kraj :Prešovský kraj
Rozloha :15,807 ha
Správca územia :Správa CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Borov, Čertižné, Habura

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Vydra riečna Lutra lutra
Bobor vodnýCastor fiber
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Kobylka ŠtysovaIsophya stysi


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR