Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Brekovský hradný vrch
Kód územia :SKUEV0231
Kraj :PREŠOVSKÝ KRAJ
Rozloha :29,62 ha
Správca územia :CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Brekov

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
5130Porasty borievky obyčajnej
6210Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510Nížinné a podhorské kosné lúky
8210Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310Nesprístupnené jaskynné útvary
40A0*Xerotermné kroviny
91H0*Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
ohniváčik veľkýLycaena dispar
spriadač kostihojový*Callimorpha quadripunctaria
podkovár malýRhinolophus hipposideros
netopier veľkouchýMyotis bechsteini
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier brvitýMyotis emarginatus
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
fuzáč veľkýCerambyx cerdo
netopier ostrouchýMyotis blythi
kobylka štysovaIsophya stysi


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR