Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Brekovský hradný vrch
Kód územia :SKUEV0231
Kraj :Prešovský kraj
Rozloha :29,621 ha
Správca územia :Správa CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Brekov

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
40A0 Xerotermné kroviny
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Kobylka ŠtysovaIsophya stysi
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR