Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Švihrová
Kód územia :SKUEV0228
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :3,770 ha
Správca územia :Správa TANAP
Katastrálne územia :Jamník

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR