Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Vanišovec
Kód územia :SKUEV0226
Kraj :Trnavský kraj
Rozloha :196,840 ha
Správca územia :Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Šaštín

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR