Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Muránska planina
Kód územia :SKUEV0225
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :20257,367 ha
Správca územia :Správa NP Muránska planina
Katastrálne územia :Heľpa, Muráň, Muránska Huta, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Šumiac, Tisovec, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom

mapa nie je právne záväznáFotografiee územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
7110 Aktívne vrchoviská
5130 Porasty borievky obyčajnej
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
4070 Kosodrevina
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9410 Horské smrekové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9150 Vápnomilné bukové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
6520 Horské kosné lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9140 Javorovo-bukové horské lesy
40A0 Xerotermné kroviny
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
Kobylka ŠtysovaIsophya stysi
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Vydra riečna Lutra lutra
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Hraboš tatranskýMicrotus tatricus
Podkovár južnýRhinolophus euryale
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
Vlk dravýCanis lupus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Medveď hnedýUrsus arctos
Rys ostrovidLynx lynx
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
lykovec muránskýDaphne arbuscula
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
kyjanôcka zelenáBuxbaumia viridis
Adenophora lilifolia


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR