Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Varínka
Kód územia :SKUEV0221
Kraj :ŽILINSKÝ KRAJ
Rozloha :118,69 ha
Správca územia :NP Malá Fatra
Katastrálne územia :Belá
Dolná Tižina
Krasňany
Lysica
Stráža
Terchová
Varín

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
7220*Penovcové prameniská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
vydra riečnaLutra lutra
bystruška potočnáCarabus variolosus
spriadač kostihojový*Callimorpha quadripunctaria
netopier obyčajnýMyotis myotis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR