Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Morské oko
Kód územia:SKUEV0209
Kraj:Košický kraj
Rozloha:16007,500 ha
Správca územia:Správa CHKO Vihorlat
Katastrálne územia :Beňatina, Hlivištia, Hrabová Roztoka, Husák, Choňkovce, Inovce, Kolonica, Koňuš, Koromľa, Ladomirov, Petrovce, Podhoroď, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Snina, Stakčín, Strihovce, Valaškovce-Sever, Vyšná Rybnica, Zemplínske Hámre
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
7110 Aktívne vrchoviská
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bystruška ZawadskéhoCarabus zawadzkii
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Koník východnýOdontopodisma rubripes
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR