Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gavurky
Kód územia:SKUEV0201
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:68,421 ha
Správca územia:Správa CHKO Poľana
Katastrálne územia :Dobrá Niva, Sása
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
Kunka žltobrucháBombina variegata
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Pižmovec hnedýOsmoderma eremita
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR