Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Zvolen
Kód územia :SKUEV0198
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :2590,065 ha
Správca územia :Správa NAPANT
Katastrálne územia :Donovaly, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Motyčky, Staré Hory

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9410 Horské smrekové lesy
6520 Horské kosné lúky
9150 Vápnomilné bukové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
5130 Porasty borievky obyčajnej
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Boros schneiderovBoros schneideri
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Priadkovec trnkovýEriogaster catax
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Medveď hnedýUrsus arctos
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
cyklámen fatranskýCyclamen fatrense
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR