Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Prosečné
Kód územia :SKUEV0192
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :2300,457 ha
Správca územia :Správa TANAP
Katastrálne územia :Dlhá Lúka, Huty, Ižipovce, Kvačany, Liptovská Anna, Malatiná, Prosiek, Veľké Borové

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
9410 Horské smrekové lesy
6520 Horské kosné lúky
9150 Vápnomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Vydra riečna Lutra lutra
Vlk dravýCanis lupus
Medveď hnedýUrsus arctos
Rys ostrovidLynx lynx
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
poniklec slovenskýPulsatilla slavica


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR