Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Prosečné
Kód územia:SKUEV0192
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:2300,456 ha
Správca územia:Správa TANAP
Katastrálne územia :Dlhá Lúka, Huty, Ižipovce, Kvačany, Liptovská Anna, Malatiná, Prosiek, Veľké Borové
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
9410 Horské smrekové lesy
6520 Horské kosné lúky
9150 Vápnomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo angustior


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR