Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Slaná voda
Kód územia:SKUEV0190
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:221,600 ha
Správca územia:Správa CHKO Horná Orava
Katastrálne územia :Oravská Polhora, Rabčice
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
mlok karpatskýTriturus montandoni
vrchovka alpínskaTozzia carpathica
vrchovka alpínska praváTozzia carpathica


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR