Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Babia hora
Kód územia:SKUEV0189
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:504,320 ha
Správca územia:Správa CHKO Horná Orava
Katastrálne územia :Oravská Polhora
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
4070 Kosodrevina
9410 Horské smrekové lesy
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
hraboš tatranskýMicrotus tatricus
medveď hnedýUrsus arctos
mlok karpatskýTriturus montandoni
prilbica tuhá moravskáAconitum firmum ssp. moravicum
rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR