Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Babia hora
Kód územia :SKUEV0189
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :504,319 ha
Správca územia :Správa CHKO Horná Orava
Katastrálne územia :Oravská Polhora

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
4070 Kosodrevina
9410 Horské smrekové lesy
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Medveď hnedýUrsus arctos
Vlk dravýCanis lupus
Rys ostrovidLynx lynx
Hraboš tatranskýMicrotus tatricus
prilbica tuhá moravskáAconitum firmum ssp. moravicum


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR