Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rašeliniská Oravských Beskýd
Kód územia:SKUEV0187
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:130,943 ha
Správca územia:Správa CHKO Horná Orava
Katastrálne územia :Mútne, Oravská Polhora
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
7110 Aktívne vrchoviská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
vrchovka alpínskaTozzia carpathica
vrchovka alpínska praváTozzia carpathica


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR