Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Mláčky
Kód územia :SKUEV0186
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :402,475 ha
Správca územia :Správa CHKO Poľana
Katastrálne územia :Hájniky, Sielnica, Železná Breznica

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Rys ostrovidLynx lynx
Medveď hnedýUrsus arctos
Vlk dravýCanis lupus
Boros schneiderovBoros schneideri
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR