Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Červený rybník
Kód územia :SKUEV0179
Kraj :Trnavský kraj
Rozloha :234,695 ha
Správca územia :Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Borský Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka červenobrucháBombina bombina
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Bobor vodnýCastor fiber


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR