Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Zelienka
Kód územia:SKUEV0171
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:140,960 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Lakšárska Nová Ves, Šaštín
Vyhlasovací predpiss:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3 /2011 z 21. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Zelienka

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
čík európskyMisgurnus fossilis
fúzač veľkýCerambyx cerdo
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR