Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Orlovské vŕšky
Kód územia:SKUEV0169
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:207,213 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Malacky, Riadok
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2011 z 23. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Orlovské vŕšky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Misgurnus fossilis
Rhysodes sulcatus



Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR