Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Rudava
Kód územia :SKUEV0163
Kraj :Bratislavský kraj
Rozloha :1958,660 ha
Správca územia :Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Cerová-Lieskové, Nivky, Obora, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Sološnica, Studienka, Šranek, Záhorie

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6410 Bezkolencové lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Korytnačka močiarnaEmys orbicularis
Eudontomyzon spp.
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Boleň dravýAspius aspius
Čík európskyMisgurnus fossilis
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Priadkovec trnkovýEriogaster catax
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
Pižmovec hnedýOsmoderma eremita
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Šidielko ozdobnéCoenagrion ornatum
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Vydra riečna Lutra lutra
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Bobor vodnýCastor fiber
hľuzovec LoeselovLiparis loeselii


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR