Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Červený grúň
Kód územia:SKUEV0150
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:245,438 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Canis lupus
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Ursus arctos


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR