Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Belianske lúky
Kód územia:SKUEV0144
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:97,750 ha
Správca územia:Správa TANAP
Katastrálne územia :Spišská Belá
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6410 Bezkolencové lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
jazyčník sibírskyLigularia sibirica
Kunka žltobrucháBombina variegata
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR