Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gýmeš
Kód územia:SKUEV0131
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:73,410 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Jelenec, Kostoľany pod Tribečom
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač veľkýCerambyx cerdo
kunka červenobrucháBombina bombina
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Roháč obyčajnýLucanus cervus
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR