Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Zobor
Kód územia:SKUEV0130
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:1904,791 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Dolné Štitáre, Dražovce, Mechenice, Nitrianske Hrnčiarovce, Sokolníky, Zobor, Žirany
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9150 Vápnomilné bukové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
jazýčkovec východnýHimantoglossum caprinum
Koník slovanskýStenobothrus eurasius
Kunka červenobrucháBombina bombina
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
peniažtek slovenskýThlaspi jankae
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR