Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Bahno
Kód územia :SKUEV0115
Kraj :Trnavský kraj
Rozloha :49,650 ha
Správca územia :Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Borský Peter

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Bobor vodnýCastor fiber


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR