Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Slovenský raj
Kód územia :SKUEV0112
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :16864,140 ha
Správca územia :Správa NP Slovenský raj
Katastrálne územia :Betlanovce, Dedinky, Dobšiná, Hrabušice, Hranovnica, Kravany, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Bystré, Spišské Tomášovce, Stratená, Telgárt, Vernár

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9410 Horské smrekové lesy
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
5130 Porasty borievky obyčajnej
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6520 Horské kosné lúky
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
7220 Penovcové prameniská
9150 Vápnomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Eudontomyzon spp.
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Korýtko riečneUnio crassus
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Rys ostrovidLynx lynx
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Netopier ostrouchýMyotis blythii
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
Adenophora lilifolia
kosatec bezlistý uhorskýIris aphylla ssp. hungarica
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
jazyčník sibírskyLigularia sibirica
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
kyjanôcka zelenáBuxbaumia viridis
grimaldia trojtyčinkováMannia triandra
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra
Medveď hnedýUrsus arctos
Syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR