Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čertov
Kód územia:SKUEV0102
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:400,750 ha
Správca územia:Správa CHKO Kysuce
Katastrálne územia :Horná Mariková, Lazy pod Makytou
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
kunka žltobrucháBombina variegata
kyjanôčka zelenáBuxbaumia viridis
medveď hnedýUrsus arctos
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR