Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Severný Bodícky kanál
Kód územia :SKUEV0093
Kraj :Trnavský kraj
Rozloha :24,129 ha
Správca územia :Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Baka, Bodíky

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Pĺž podunajskýCobitis taenia
Plotica leskláRutilus pigus
Kolok vretenovitýZingel streber
Kolok veľkýZingel zingel
Gymnocephalus schraetzer
Čík európskyMisgurnus fossilis
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Boleň dravýAspius aspius
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Microtus oeconomus mehelyi
zeler plazivýApium repens


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR