Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dolnovážske luhy
Kód územia:SKUEV0092
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:208,730 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Komárno
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2028

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Kolok vretenovitýZingel streber
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR