Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dolný háj
Kód územia:SKUEV0085
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:58,240 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Černík, Komjatice
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2022

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR