Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Ublianka
Kód územia :SKUEV0063
Kraj :Prešovský kraj
Rozloha :24,923 ha
Správca územia :Správa NP Poloniny
Katastrálne územia :Kalná Roztoka, Klenová, Ubľa

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka červenobrucháBombina bombina
Kunka červenobrucháBombina bombina
Kunka červenobrucháBombina bombina
Kunka žltobrucháBombina variegata
Kunka žltobrucháBombina variegata
Kunka žltobrucháBombina variegata
Pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Bystruška ZawadskéhoCarabus zawadzkii
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Vydra riečna Lutra lutra
Vydra riečna Lutra lutra
Vydra riečna Lutra lutra
Bobor vodnýCastor fiber


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR