Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Chraste
Kód územia :SKUEV0060
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :13,729 ha
Správca územia :Správa NAPANT
Katastrálne územia :Dúbrava, Svätý Kríž

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR