Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Kyjovský prales
Kód územia :SKUEV0051
Kraj :PREŠOVSKÝ KRAJ
Rozloha :397,42 ha
Správca územia :CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Valaškovce-Juh
Valaškovce-Stred

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8220Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140Javorovo-bukové horské lesy
9180*Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fúzač alpský*Rosalia alpina
rys ostrovidLynx lynx
bystruška potočnáCarabus variolosus
netopier veľkouchýMyotis bechsteini
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
netopier obyčajnýMyotis myotis
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
vlk dravý*Canis lupus
modráčik stepnýPolyommatus eroides
koník východnýOdontopodisma rubripes


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR