Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Kyjovský prales
Kód územia :SKUEV0051
Kraj :Prešovský kraj
Rozloha :397,420 ha
Správca územia :Správa CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Valaškovce-Juh, Valaškovce-Stred

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Koník východnýOdontopodisma rubripes
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Rys ostrovidLynx lynx


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR