Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Dukla
Kód územia :SKUEV0048
Kraj :Prešovský kraj
Rozloha :6860,582 ha
Správca územia :Správa CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Čertižné, Dlhoňa, Driečna, Habura, Havranec, Kečkovce, Krajná Bystrá, Krajná Porúbka, Medvedie, Nižný Komárnik, Príkra, Roztoky, Suchá, Šarbov, Vápeník, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9140 Javorovo-bukové horské lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7220 Penovcové prameniská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Kunka žltobrucháBombina variegata
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Kobylka ŠtysovaIsophya stysi
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Vydra riečna Lutra lutra
Medveď hnedýUrsus arctos
Vlk dravýCanis lupus
Rys ostrovidLynx lynx
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
hľuzovec LoeselovLiparis loeselii


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR