Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Litava
Kód územia:SKUEV0036
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:2629,704 ha
Správca územia:Správa CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čelovce, Dolné Rykynčice, Drienovo, Horné Rykynčice, Medovarce, Plášťovce, Selce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Cucujus cinnaberinus
Dioszeghyana schmidtii
Euphydryas maturna
Lucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR