Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Vihorlat
Kód územia :SKUEV0025
Kraj :PREŠOVSKÝ KRAJ
Rozloha :229,06 ha
Správca územia :CHKO Vihorlat
Katastrálne územia :Valaškovce-Juh
Valaškovce-Stred

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8220Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140Javorovo-bukové horské lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
rys ostrovidLynx lynx
bystruška potočnáCarabus variolosus
netopier veľkouchýMyotis bechsteini
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier brvitýMyotis emarginatus
fuzáč veľkýCerambyx cerdo
vlk dravý*Canis lupus
modráčik stepnýPolyommatus eroides


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR