Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Vihorlat
Kód územia :SKUEV0025
Kraj :Košický kraj
Rozloha :229,061 ha
Správca územia :Správa CHKO Vihorlat
Katastrálne územia :Poruba pod Vihorlatom, Valaškovce-Juh, Valaškovce-Sever, Valaškovce-Stred

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Rys ostrovidLynx lynx
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Vlk dravýCanis lupus
Netopier brvitýMyotis emarginatus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR