Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Latorica
Kód územia:SKUEV0006
Kraj:Košický kraj
Rozloha:7476,050 ha
Správca územia:Správa CHKO Latorica
Katastrálne územia :Bačka, Beša, Boľ, Boťany, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Čierna, Kapoňa, Kapušianske Kľačany, Kucany, Leles, Oborín, Pavlovo, Poľany, Ptrukša, Rad, Soľnička, Svätá Mária, Svinice, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Vojka, Zatín, Zemplín
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Boleň dravýAspius aspius
Čík európskyMisgurnus fossilis
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz fúzatýGobio uranoscopus
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Kolok veľkýZingel zingel
Kolok vretenovitýZingel streber
Korýtko riečneUnio crassus
Korytnačka močiarnaEmys orbicularis
Kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
marsilea štvorlistáMarsilea quadrifolia
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Plotica leskláRutilus pigus
Pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR