Dokumenty a informácie
 ©tatút ISTB
     diskusia k ątatútu
     pripomienky k ątatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnos»
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 ©truktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, M®P, Inąpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Medzinárodné dohovory - Naąa červená kniha! posledná aktualizácia rok 2002, plánovaná aktualizácia január 2004, spolu s celým druhovníkom !

Bonnská konvencia
Bernská konvencia
Birds directive
AEWA
CITES
Habitats directive
Vyhynuté (EX)
Kriticky ohrozené (CR)
Ohrozené (EN)
VU
LR
taxonskupinapopis
Isophya stysi Cejchan, 1957 HAB2e,4e
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 HAB2e,4e
Putorius eversmani (Lesson, 1827) HAB2e,4e
Putorius lutreola (Linnaeus, 1761) HAB!2,4
Putorius putorius (Linnaeus, 1758) HAB5
Stenobothrus eurasius Zub., 1898 HAB2e,4e
Bombina bombina (Linnaeus,1761)AmphibiaHAB2,4
Bombina variegata (LINNAEUS,1758)AmphibiaHAB2,4
Bufo viridis Laurenti, 1768AmphibiaHAB4
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)AmphibiaHAB4
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)AmphibiaHAB4
Rana arvalis Nilsson, 1842AmphibiaHAB4
Rana dalmatina Bonaparte, 1840AmphibiaHAB4
Rana esculenta Linnaeus, 1758AmphibiaHAB5
Rana lessonae Camerano, 1882AmphibiaHAB4
Rana ridibunda Pallas, 1771AmphibiaHAB5
Rana sp.AmphibiaHAB5
Rana temporaria Linnaeus, 1758AmphibiaHAB5
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)AmphibiaHAB2,4
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)AmphibiaHAB2
Triturus montandoni (BOULENGER,188O)AmphibiaHAB2e,4e
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789)ColeopteraHAB2e,4e
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854ColeopteraHAB2e,4e
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787ColeopteraHAB2e,4e
Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792ColeopteraHAB2e,4e
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758ColeopteraHAB2,4
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)ColeopteraHAB2,4
Duvalius (Duvalidius) hungaricus hungaricus (Csiki, 1903)ColeopteraHAB2e,4e
Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758ColeopteraHAB2,4
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821)ColeopteraHAB2
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)ColeopteraHAB2
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)ColeopteraHAB!2,4
Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798)ColeopteraHAB!2e,4e
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812)ColeopteraHAB2e,4e
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874ColeopteraHAB!2e,4e
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)ColeopteraHAB2e
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758ColeopteraHAB!2,4
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758)CrustaceaHAB5
Astacus torrentium (SCHRANK, 1803)CrustaceaHAB5
Austropotamobius torrentiumCrustaceaHAB!2e
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758HirudineaHAB5
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)LepidopteraHAB!2
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)LepidopteraHAB4
Colias myrmidone (Esper, 1781)LepidopteraHAB2e,4e
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)LepidopteraHAB2,4
Eurodryas aurinia (Rottemburg, 1775)LepidopteraHAB2
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758)LepidopteraHAB2,4
Chondrosoma fiduciaria Anker, 1854LepidopteraHAB2e,4e
Lopinga achine (Scopoli, 1763)LepidopteraHAB4
Lycaena dispar (Haworth, 1803)LepidopteraHAB2,4
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)LepidopteraHAB4
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779)LepidopteraHAB2,4
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779)LepidopteraHAB2,4
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)LepidopteraHAB4
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)LepidopteraHAB4
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)LepidopteraHAB4
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775)LepidopteraHAB4
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)MammaliaHAB2,4
Canis aureus Linnaeus, 1758MammaliaHAB5
Canis lupus Linnaeus, 1758MammaliaHAB!2,4
Castor fiber Linnaeus, 1758MammaliaHAB2,4
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758MammaliaHAB4
Dryomys nitedula (Pallas, 1779)MammaliaHAB4
Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839)MammaliaHAB4
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)MammaliaHAB4
Felis silvestris Schreber, 1777MammaliaHAB4
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)MammaliaHAB2,4
Lynx lynx (Linnaeus, 1758)MammaliaHAB2,4
Marmota marmota (Linnaeus, 1758)MammaliaHAB!2e,4e
Martes martes (Linnaeus, 1758)MammaliaHAB5
Microtus oeconomus (Pallas, 1776)MammaliaHAB!4e,2e
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819)MammaliaHAB2,4
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)MammaliaHAB4
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818)MammaliaHAB2,4
Myotis blythi (Tomes, 1857)MammaliaHAB2,4
Myotis brandti (Eversmann, 1845)MammaliaHAB4
Myotis dasycneme (Boie, 1825)MammaliaHAB2,4
Myotis daubentoni (Kuhl, 1819)MammaliaHAB4
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)MammaliaHAB2,4
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)MammaliaHAB2,4
Myotis myotis/blythiMammaliaHAB2,4
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819)MammaliaHAB4
Myotis mystacinus/brandtiMammaliaHAB4
Myotis nattereri (Kuhl, 1818)MammaliaHAB4
Myotis sp.MammaliaHAB4
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)MammaliaHAB4
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)MammaliaHAB4
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)MammaliaHAB4
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)MammaliaHAB4
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)MammaliaHAB4
Pipistrellus pygmeusMammaliaHAB4
Pipistrellus sp.MammaliaHAB4
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)MammaliaHAB4
Plecotus austriacus (Fischer, 1892)MammaliaHAB4
Rhinolophus euryale Blasius, 1853MammaliaHAB2,4
Rhinolophus ferumequinum (Schreber, 1775)MammaliaHAB2,4
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)MammaliaHAB2,4
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)MammaliaHAB!5,2e,4e
Sicista betulina (Pallas, 1779)MammaliaHAB!4
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758)MammaliaHAB2,4
Ursus arctos Linnaeus, 1758MammaliaHAB!2,4
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758MammaliaHAB4
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834)MolluscaHAB2e,4e
Helicigona lapicida (LINNAEUS, 1758)MolluscaHAB2e,4e
Helix pomatia LINNAEUS, 1758MolluscaHAB5
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865)MolluscaHAB2e,4e
Unio crassus PHILIPSSON, 1788MolluscaHAB2,4
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830MolluscaHAB2
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925MolluscaHAB2
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849)MolluscaHAB2
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)OdonataHAB2
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)OdonataHAB4
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)OdonataHAB2,4
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758)OdonataHAB2,4
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825)OdonataHAB4
Sympecma paedisca (Brauer, 1883)OdonataHAB4
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853)OrthopteraHAB2e,4e
Saga pedo (PALLAS) 1771OrthopteraHAB4
Acipenser gueldenstaedti Brandt, 1833PiscesHAB5
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758PiscesHAB5
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)PiscesHAB2,5
Barbus petenyi Heckel, 1847PiscesHAB4
Barbus petenyi Heckel, 1847PiscesHAB4,5,2
Cobitis taenia Linnaeus, 1758PiscesHAB2
Cottus gobio Linnaeus, 1758PiscesHAB2
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911PiscesHAB2
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)PiscesHAB2
Eudontomyzon vladykovi Oliva et Zanandrea, 1959PiscesHAB2
Gobio albipinnatus Fang, 1934PiscesHAB2
Gobio kessleri Dybowski, 1862PiscesHAB2e,4e
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925PiscesHAB2
Gymnocephalus baloni Hol?ík et Hensel, 1974PiscesHAB2e,4e
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)PiscesHAB2,5
Hucho hucho (Linnaeus, 1758)PiscesHAB2,5
Lampetra planeri (Bloch, 1784)PiscesHAB2
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)PiscesHAB2
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)PiscesHAB2e
Proterorhinus marmoratus (Pallas, [1814])PiscesHAB2e,4e
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783)PiscesHAB2
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852)PiscesHAB2,5
Rutilus pigus (Heckel, 1852)PiscesHAB2,5
Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)PiscesHAB2
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)PiscesHAB5
Umbra krameri Walbaum, 1792PiscesHAB2e
Zingel streber (Siebold, 1863)PiscesHAB2
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)PiscesHAB5
Ablepharus kitaibelii fitzingeri MERTENS, 1952ReptiliaHAB4
Coronella austriaca Laurenti, 1768ReptiliaHAB4
Elaphe longissima (Laurenti, 1768)ReptiliaHAB4
Emys orbicularis (LINNAEUS,1758)ReptiliaHAB2,4
Lacerta agilis Linnaeus, 1758ReptiliaHAB4
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768)ReptiliaHAB4
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)ReptiliaHAB4
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768)ReptiliaHAB4


Smernica 92/43/EEC o ochrane prírodných biotopov a vo?ne žijúcej fauny a flóry (Habitats Directive)
Smernica vytvára všeobecný rámec pre ochranu živo?íchov, rastlín a prírodných biotopov v Európe na území ?lenských štátov Európskej únie a zabezpe?uje tvorbu ekologickej siete osobitných území ochrany prírody ("Natura 2000") v záujme "zabezpe?enia alebo obnovy uspokojivého stavu prírodných biotopov a druhov vo?ne žijúcej fauny a flóry významných pre (Európske hospodárske) Spolo?enstvo" (?alej len Spolo?enstvo).
Príloha ?. 2. Druhy živo?íchov a rastlín, významné pre Spolo?enstvo, ktorých ochrana vyžaduje ur?enie osobitných území ochrany prírody. Druhy živo?íchov (mimo vtákov) a rastlín, pre prežitie ktorých je nutná ochrana ich biotopov.
Príloha ?.4. Druhy živo?íchov a rastlín, významné pre Spolo?enstvo, ktoré potrebujú prísnu ochranu. Druhy živo?íchov (mimo vtákov), u ktorých platí zákaz úmyselného odchytu a usmrcovania a zákaz vyrušovania, predovšetkým po?as kritických štádií ich životného cyklu (rozmnožovania, výchovy mlá?at, zimovania a migrácie) a narúšania miest ich rozmnožovania alebo odpo?inku. Zakázané je úmyselné trhanie, zber, vytrhávanie a ni?enie uvedených druhov rastlín v ich prírodnom prostredí. Žiadny z týchto druhov živo?íchov a rastlín nesmie by? chovaný alebo pestovaný, prevážaný alebo predávaný. Uvedené zákazy platia pre všetky vývojové štádiá živo?íchov a rastlín.
Príloha ?.5. Druhy živo?íchov a rastlín, významné pre Spolo?enstvo, ktorých lov/zber v prírode a exploatácia majú by? predmetom menežmentových opatrení. Druhy, pre ktoré sú v Smernici uvedené opatrenia, ktoré majú prija? ?lenské štáty na ich zachovanie v uspokojivom stave v príprade ich lovu, zberu a exploatácie v prírode (?asový alebo miestny zákaz lovu/zberu v prírode a exploatácie ur?itých populácií, obmedzenia sezónne alebo metód lovu/zberu jedincov, používanie po?ovníckych a rybárskych nariadení, ktoré zoh?ad?ujú ochranu takýchto populácií, vytvorenie systému osobitných povolení alebo kvót pre lov/zber, obmedzenia nákupu, predaja, ponuky na predaj, držby pre predaj alebo prevozu pre predaj jedincov, rozmnožovanie živo?íchov v zajatí a umelé rozmnožovanie rastlinných druhov za prísne kontrolovaných podmienok s oh?adom na obmedzenie odberu jedincov z prírody, vyhodnocovanie ú?innosti prijatých opatrení).

Sluľby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (starąia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíąenie 1024x768
texty & obrazky © ©OP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk