Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Štruktúry vybraných tabuliek v CDA


 Štruktúra tabuľky "zoologia"
 Field  Type  Null  Key  Default  Extra 
 id_zoologia  int(11) unsigned  NO   0  
 dbsource_id  mediumint(8) unsigned  NO   0  
 id_u_dbsource  mediumint(8) unsigned  NO   0  
 meno_projektu  char(30)  NO    
 tax_cislo  smallint(6) unsigned  NO  MUL  0  
 pocet  mediumint(8) unsigned  NO   0  
 plocha  char(25)  NO    
 datum  date  YES    
 mesiac  enum('','1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12')  NO    
 rok  smallint(4) unsigned  YES    
 rocne_obdobie  enum('','jar','leto','jesen','zima')  NO    
 charakteristika  char(15)  NO    
 x_karto  double  NO  MUL  0  
 y_karto  double  NO  MUL  0  
 gis_id_origin  char(25)  NO    
 nazov_gis_vrstvy  char(25)  NO    
 typ_gis_prvku  enum('B','L','P','G')  NO   B  
 hlavny_mapovatel  char(50)  NO    
 druhy_mapovatel  char(50)  NO    
 treti_mapovatel  char(50)  NO    
 literatura  char(10)  NO   0  
 pristupnost  enum('V','P','N')  NO   V  
 Dbsource_id_hab  int(11)  YES    
 id_hab  int(11)  YES    
 zmena  timestamp  NO   CURRENT_TIMESTAMP  on update CURRENT_TIMESTAMP 
 id_lok  int(10) unsigned  YES  MUL   
 zmena_u_dbsource  datetime  NO   1990-01-01 00:00:00  
 id_mod  int(10) unsigned  NO   0  
 stvorec  char(5)  NO  MUL   
 
 Štruktúra tabuľky "botanika"
 Field  Type  Null  Key  Default  Extra 
 id_botanika  int(10) unsigned  NO  PRI   auto_increment 
 dbsource_id  mediumint(8) unsigned  NO  MUL  0  
 id_u_dbsource  int(10) unsigned  NO  MUL  0  
 meno_projektu  char(30)  NO    
 tax_cislo  smallint(6) unsigned  NO  MUL  0  
 etaz  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 pocet  char(10)  NO    
 plocha  char(25)  NO    
 skala  char(10)  NO    
 biotop  char(5)  NO    
 datum  date  NO   0000-00-00  
 mesiac  enum('','1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12')  NO    
 rok  smallint(4) unsigned  NO   0  
 rocne_obdobie  enum('','jar','leto','jeseň','zima')  NO    
 x_karto  double  NO  MUL  0  
 y_karto  double  NO  MUL  0  
 gis_id_origin  char(25)  NO    
 nazov_gis_vrstvy  char(25)  NO    
 typ_gis_prvku  enum('B','L','P','G')  NO   B  
 hlavny_mapovatel  char(50)  NO    
 druhy_mapovatel  char(50)  NO    
 treti_mapovatel  char(50)  NO    
 literatura_id  char(10)  NO    
 pristupnost  enum('P','V','N')  NO   V  
 dbsource_id_hab  int(11)  NO   0  
 id_hab  int(11)  NO   0  
 zmena  timestamp  NO  MUL  CURRENT_TIMESTAMP  on update CURRENT_TIMESTAMP 
 id_lok  int(10) unsigned  NO   0  
 zmena_u_dbsource  datetime  NO   1991-01-01 00:00:00  
 id_mod  int(10) unsigned  NO   0  
 stvorec  char(5)  NO    
 
 Štruktúra tabuľky "habitaty"
 Field  Type  Null  Key  Default  Extra 
 id_habitaty  int(10) unsigned  NO  PRI   auto_increment 
 dbsource_id  mediumint(8) unsigned  NO   0  
 id_u_dbsource  int(10) unsigned  NO   0  
 meno_projektu  char(30)  NO    
 plocha  char(25)  NO    
 datum  date  NO   0000-00-00  
 rok  smallint(4) unsigned  NO   0  
 x_karto  double  NO   0  
 y_karto  double  NO   0  
 gis_id_origin  char(25)  NO    
 nazov_gis_vrstvy  char(25)  NO    
 typ_gis_prvku  enum('B','L','P')  NO   B  
 hlavny_mapovatel  char(50)  NO    
 druhy_mapovatel  char(50)  NO    
 treti_mapovatel  char(50)  NO    
 literatura_id  char(10)  NO    
 pristupnost  enum('P','V','N')  NO   V  
 odhad_plochy  mediumint(8) unsigned  NO   0  
 odhad_sirky  mediumint(8) unsigned  NO   0  
 E0  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 E1  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 E2  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 E3  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 stare_stromy  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 mrtve_stromy  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 hnijuce_drevo  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 kroviny_struktura  char(1)  NO    
 kroviny_pokryv  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 mladina_struktura  char(1)  NO    
 mladina_pokryv  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 zmena  timestamp  NO   CURRENT_TIMESTAMP  on update CURRENT_TIMESTAMP 
 id_lok  int(10) unsigned  NO   0  
 
 Štruktúra tabuľky "ZOODRUHOVNIK"
 Field  Type  Null  Key  Default  Extra 
 tax_cislo  smallint(6) unsigned  NO  MUL  0  
 tax_cislo_dynamicke  smallint(5) unsigned  NO   0  
 taxon  char(60)  NO    
 poznamka  char(70)  NO    
 casova_peciatka  timestamp  NO   CURRENT_TIMESTAMP  on update CURRENT_TIMESTAMP 
 dfskod  char(7)  YES    
 taxon_pred_DFS  char(60)  NO    
 skupina  char(20)  YES    
 taxon_zoo_id_old  smallint(5) unsigned  NO   0  
 
 Štruktúra tabuľky "bot_zoznam"
 Field  Type  Null  Key  Default  Extra 
 taxon_bo_id  smallint(5) unsigned  NO   0  
 name  char(80)  NO    
 author  char(60)  NO    
 accname  smallint(5) unsigned  NO   0  
 issyn  enum('1','0')  YES    
 origid  smallint(5) unsigned  NO   0  
 idpart  tinyint(3) unsigned  NO   0  
 
 Štruktúra tabuľky "dbsource"
 Field  Type  Null  Key  Default  Extra 
 dbsource_id  mediumint(8) unsigned  NO  PRI  0  
 nazov_meno  char(100)  NO  MUL   
 osoba  char(50)  NO  MUL   
 pracovny_nazov  char(50)  NO  MUL   
 platforma  char(15)  NO    
 ulica  char(30)  NO    
 obec  char(30)  NO    
 psc  char(6)  NO    
 telefon  char(25)  NO    
 mobil  char(20)  NO    
 email  char(35)  NO    
 poznamky  char(60)  NO    
 zapis_zmena  timestamp  NO   CURRENT_TIMESTAMP  on update CURRENT_TIMESTAMP 
 
 Štruktúra tabuľky "mapovatelia"
 Field  Type  Null  Key  Default  Extra 
 mapovatel_id  smallint(5) unsigned  NO  PRI   auto_increment 
 dbsource_id  smallint(5) unsigned  NO   0  
 meno  char(50)  NO    
 ulica  char(35)  NO    
 mesto  char(30)  NO   0  
 psc  char(6)  NO    
 telefon  char(25)  NO    
 email  char(30)  NO    
 mobil  char(20)  NO    
 poznamky  char(60)  NO    
 zapis_zmena  timestamp  NO   CURRENT_TIMESTAMP  on update CURRENT_TIMESTAMP 
 zmenil_iny  char(1)  NO   0  
 
 Štruktúra tabuľky "charakteristika"
 Field  Type  Null  Key  Default  Extra 
 charakteristika  char(15)  NO    
 vyznam  char(45)  NO    
 skupina  char(20)  NO    
 popis  char(240)  NO    
 
Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk