EXPORT A IMPORT ÚDAJOV VO VERZII 3.4+

     Klientská aplikácia ISTB od verzie 3.4 mení spôsob vytvárania exportovaných súborov a zároveň odlišne pristupuje k ich importu. Exportované súbory obsahujú hlavičku, v ktorej sú uvedené dôležité informácie o exportovanom súbore a aplikácii, z ktorej bol exportovaný. Hlavička sa pri importe analyzuje a v prípade zásadných nezrovnalostí sa import neuskutoční. Hlavný dôvod, prečo sa pristúpilo k tejto zmene, je zabezpečenie kompatibility záznamov s aktuálnymi číselníkmi na cieľovej aplikácii. Vo vzťahu k starším verziám aplikácie to však spôsobuje nasledovné:
  1. Staršie verzie klientskej aplikácie (3.1, 3.2, 3.21, 3.3) nemôžu importovať žiadny súbor vytvorený aplikáciami novšej verzie.
  2. Novšie verzie sú schopné importovať len niektoré z menej dôležitých súborov vytvorených staršími (napr. zoznamy mapovateľov). Nepatria medzi ne najdôležitejšie súbory, teda súbory s exportovanými taxonomickými a habitatovými záznamami.
     V oboch prípadoch je riešenie rovnaké. Staršiu verziu aplikácie treba aktualizovať a údaje exportovať až potom, prípadne ich exportovať znovu. Súbory potrebné na aktualizáciu sú sprístupnené na hlavnej stránke.

     Ako bolo spomenuté, hlavným dôvodom zmeny vo filozofii exportu a importu bola snaha o zabezpečenie kompatibility importovaných záznamov s číselníkmi cieľovej aplikácie. Aplikácie od verzie 3.4 totiž obsahujú aj nástroje na aktualizáciu najdôležitejších číselníkov (napr. druhovníkov). Preto môže nastať situácia, kedy sú na zdrojovej aplikácii (tej, z ktorej sa údaje exportujú) a cieľovej (tej, do ktorej sa importujú) číselníky rôznej aktuálnosti. V takomto prípade to cieľová aplikácia pri importe údajov zistí a import neuskutoční. Zároveň užívateľovi navrhne riešenie. To závisí od konkrétneho z dvoch prípadov:
  1. V cieľovej aplikácii je staršia verzia číselníka ako v zdrojovej. Riešenie spočíva v aktualizácii konkrétneho číselníka v cieľovej aplikácii. Potom bude údaje možné normálne naimportovať.
  2. V cieľovej aplikácii je novšia verzia číselníka ako v zdrojovej. V tomto prípade musí užívateľ cieľovej aplikácie upovedomiť o nedostatku užívateľa alebo správcu zdrojovej aplikácie. Ten musí v zdrojovej aplikácii najskôr aktualizovať konkrétny číselník a potom údaje znovu vyexportovať a poslať užívateľovi cieľovej aplikácie.

     Pri realizácii niektorého z uvedených riešení môže užívateľ zdrojovej aplikácie naraziť na jeden problém. Ako znovu exportovať záznamy, ktoré už raz exportoval? Tento problém sa môže vyskytnúť hlavne u externých dodávateľov pre hlavnú aplikáciu. Štandardným exportom totiž možno exportovať len nové záznamy, alebo záznamy, ktoré boli od posledného exportu zmenené. Teda údaje, ktoré už raz boli exportované a odvtedy sa nemenili, nebudú poskytnuté k exportu.

     Riešenie je nasledovné. Aplikáca obsahuje nástroje, ktorými možno exporty anulovať.
Prístupné sú cez formulár Exportu.

export 1

     Po kliknutí na hlavičku typu záznamov ("Botanika", "Zoológia", "Habitaty") sa otvorí zoznam príslušných exportov, ktoré aktuálny užívateľ v tejto aplikácii už vykonal.

export zoznam

     Postup, ako anulovať niektorý z exportov je uvedený v popise formulára. Stačí podľa názvu alebo dátumu export vyhľadať a v príslušnom riadku stlačiť tlačidlo s ikonkou "E->N". Export sa anuluje a formulár sa zatvorí. Po opätovnom otvorení formulára Exportu, budú záznamy znovu pripravené na exportovanie.

export 2