Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Štatút Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB)


  - Príloha č.1
  - Príloha č.2
  - Príloha č.3
  - Príloha č.4

Štatút ISTB (na stiahnutie)  (177 kb)  (69 kb)

V prípade, že chcete vyjadriť svoj názor k štatútu ISTB,

vyjadrite sa prosím v diskusiíŠtatút informačného systému taxónov a biotopov1. Účel

Informačný systém taxónov a biotopov (ISTB)

     Informačný systém taxónov a biotopov (ISTB) je databázový systém určený pre zber a spracovanie botanických, zoologických a biotopových údajov, ktorý plní úlohu národnej databázy vyplývajúcej zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, § 54, ods. 9 písm. f) (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), jeho vykonávacej vyhlášky č. 24/2004 v znení §23 ods. 8 pís. a) a c) a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (ďalej len "zákon o informáciách") v znení neskorších predpisov. ISTB je súčasťou informačného systému Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len "ŠOP SR").

2. Zriaďovateľ a správca ISTB

     Zriaďovateľom a správcom ISTB je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici poverená Ministerstvom životného prostredia SR v zmysle §54 ods. 9 písm. f) zákona o ochrane prírody.

3. Základné pojmy

     Pre účely štatútu sa definujú nasledovné základné pojmy:

3.1. Štatút databázy

     Štatút databázy je základným dokumentom upravujúcim prevádzkovanie ISTB a poskytovanie údajov z ISTB sa riadi týmto štatútom. Návrhy na zmeny v štatúte schvaľuje zriaďovateľ na základe podnetov Rady ISTB (3.2).
     Štatút Informačného systému taxónov a biotopov ŠOP SR je verejná listina.

3.2. Rada ISTB a administrátor databázy

     Rada ISTB je riadiacim orgánom Informačného systému taxónov a biotopov a má 9 členov. Tvoria ju vybraní zamestnanci organizácií ochrany prírody, predovšetkým botanici, lesníci a zoológovia a administrátor databázy. Členov Rady ISTB menuje zriaďovateľ obvykle na obdobie 5 rokov.
     Úlohou Rady ISTB je:

 • v spolupráci s koordinátormi určenými pre botanické taxóny, zoologické taxóny a biotopy určiť obmedzenia zobrazovania údajov pre jednotlivé taxóny a skupiny taxónov
  (príloha č. 2), stanoviť kvóty minimálneho počtu dodaných záznamov pre prístup k údajom ISTB (príloha č. 3)
 • sledovať zmeny legislatívy vplývajúce na štatút ISTB a navrhovať jeho zmeny
 • navrhovať zmeny v taxonomických zoznamoch rastlín, živočíchov a biotopov
 • vyhodnocovať prírastky a viesť údaje a štatistiky o stave ISTB

 •      Činnosť Rady ISTB koordinuje tajomník Rady (volený člen rady ISTB), ktorého úlohou je:

 • prijímať a v prípade opodstatnenosti predkladať zriaďovateľovi podnety na zmeny štatútu
 • prijímať podnety na zmeny členov rady
 • najmenej jedenkrát ročne zvolávať Radu ISTB
 •      Administrátorom databázy je osoba zodpovedná za:

 • spracovanie údajov v ISTB,
 • overenie kompletnosti záznamov,
 • vypracovanie štatistík a podkladov pre Radu ISTB.
 • 3.3. Záznam databázy

       Za záznam databázy je považovaný jeden kompletný "riadok" (veta) obsahujúci vyplnené povinné položky databázy. Zoznam položiek jednotlivých tabuliek ISTB je uvedený v prílohe č. 1.
       Druh (taxón) citlivý z hľadiska ochrany je taký záznam databázy, ktorého sprístupnenie spôsobí neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov. Pri určení údajov citlivých z hľadiska ochrany sa vychádza zo zoznamu druhov alebo biotopov uvedených v zoznamoch vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003, § 1, § 4, § 5 (resp. prílohy č.1, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 32 tejto vyhlášky), ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody (príloha č. 2).

  3.4. Dodávateľ ISTB

       Dodávateľ v zmysle štatútu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje (dodáva) údaje do ISTB. Dodávateľmi údajov do ISTB sú:

 • odborné organizácie a fyzické osoby zaoberajúce sa druhovou a biotopovou ochranou (odborná verejnosť)
 • odborní pracovníci organizácií ochrany prírody a krajiny (v zmysle §65 ods. 1 písm. k zákona o ochrane prírody)
 • 3.4.1. Odborné organizácie a fyzické osoby zaoberajúce sa ochranou druhov a biotopov (odborná verejnosť)

       Odbornou organizáciou zaoberajúcou sa ochranou druhov a biotopov je inštitúcia zamestnávajúca odborných a vedeckých pracovníkov, ktorej predmetom činnosti je poznanie a ochrana prírody, druhov a biotopov.
  Fyzickou osobou zaoberajúcou sa ochranou druhov a biotopov je osoba s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním prírodovedného alebo jemu príbuzného smeru, resp. osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornosti v oblasti ochrany druhov a biotopov.

  3.4.2. Odborní pracovníci organizácií ochrany prírody a krajiny (v zmysle §65 ods. 1 písm. k zákona o ochrane prírody)

       Odbornými pracovníkmi organizácií ochrany prírody a krajiny ISTB sa stávajú zamestnanci organizácií ochrany prírody a krajiny po uplynutí skúšobnej doby po prijatí do pracovného pomeru na pozíciu odborného pracovníka.

  3.5. Užívateľ ISTB

       Užívateľ databázy je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva údaje zapísané do ISTB alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorej sú za podmienok zadefinovaných v tomto štatúte údaje z ISTB poskytované.

       Užívateľmi ISTB sú:

 • verejní užívatelia
 • odborní užívatelia
 • odborné organizácie a fyzické osoby zaoberajúce sa druhovou a biotopovou ochranou (odborná verejnosť)
 • koordinátori pre botanické taxóny, zoologické taxóny a biotopy
 • odborní pracovníci organizácií ochrany prírody a krajiny (v zmysle §65 ods. 1 písm. k zákona o ochrane prírody)
 • 3.5.1. Verejní užívatelia

       Verejnými užívateľmi je jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb a združenia tvorené týmito osobami, ktorým sú poskytované údaje z ISTB v rozsahu stanovenom zákonom o informáciách a zákonom č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.

  3.5.2. Odborné organizácie a fyzické osoby zaoberajúce sa ochranou druhov a biotopov (odborná verejnosť)

       Odbornou organizáciou zaoberajúcou sa ochranou druhov a biotopov je inštitúcia zamestnávajúca odborných a vedeckých pracovníkov, ktorej predmetom činnosti je poznanie a ochrana prírody, druhov a biotopov.

       Fyzickou osobou zaoberajúcou sa ochranou druhov a biotopov je osoba s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním prírodovedného alebo jemu príbuzného smeru, resp. osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornosti v oblasti ochrany druhov a biotopov.

 • Užívateľ ISTB získava možnosť prístupu k údajom ISTB na obdobie jedného kalendárneho roka odo dňa dodania minimálneho počtu záznamov stanoveného pre jednotlivé taxóny alebo skupiny taxónov. Prístup je umožnený len k tej skupine taxónov, z ktorej užívateľ dodal údaje. Zoznam taxónov a skupín taxónov, pre ktoré je stanovený minimálny počet dodaných záznamov je uvedený v prílohe č. 3.
 • Nasledujúci kalendárny rok a ďalšie roky plynúce odo dňa prvého dodania údajov je minimálny počet vyžadovaných záznamov nižší (uvedený v prílohe č. 3), obdobie jedného roka je počítané odo dňa prvého dodania údajov a rovnako sú počítané aj roky nasledujúce.
 • Užívateľ získa prístup k údajom, na ktoré má oprávnenie po uplynutí 21 dní odo dňa dodania údajov (ide o čas potrebný na overenie, či dodané údaje sú vierohodné a sú poskytnuté v predpísanom tvare.
 •      V zvláštnych prípadoch môže rada ISTB umožniť užívateľovi prístup k údajom ISTB aj bez dodania minimálneho počtu záznamov pre vybrané taxóny alebo skupinu taxónov. O takomto rozhodnutí je Rada ISTB povinná vyhotoviť písomný záznam, v ktorom bude uvedené meno užívateľa, taxóny alebo skupina taxónov, pre ktoré užívateľ získal možnosť prístupu, dôvody udelenia prístupu, dátum udelenia prístupu, časové obdobie na ktoré bol prístup udelený a podpisy členov Rady ISTB

  3.5.3. Koordinátori pre botanické taxóny, zoologické taxóny a biotopy

       Užívateľ ISTB získava túto pozíciu po poverení ústredným riaditeľom ŠOP SR. Stratou pozície koordinátora zaniká užívateľovi aj nárok na využívanie údajov z ISTB v rozsahu definovanom pre koordinátora a nie je mu dovolené tieto údaje v stanovenom rozsahu naďalej používať (prípadné zneužitie údajov bude posudzované ako neoprávnené nakladanie s údajmi ISTB).

  3.5.4. Odborní pracovníci organizácií ochrany prírody a krajiny (v zmysle §65 ods. 1 písm. k zákona o ochrane prírody)

       Užívateľom ISTB sa stávajú zamestnanci organizácií ochrany prírody a krajiny po prijatí do pracovného pomeru na pozíciu odborného pracovníka. Ukončením pracovného pomeru zaniká odbornému pracovníkovi aj nárok na využívanie údajov z ISTB v rozsahu definovanom pre pracovníkov organizácií ochrany prírody a krajiny a pracovníkovi nie je dovolené údaje v tomto rozsahu naďalej používať (prípadné zneužitie údajov bude posudzované ako neoprávnené nakladanie s údajmi ISTB).

  4. Zdroje údajov ISTB

  Zdrojmi údajov pre ISTB sú:
 • výsledky prieskumov alebo výskumov poskytnutých (získaných) štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny v zmysle §56 zákona o ochrane prírody
 • projekty spracovávané v oblasti ochrany prírody a krajiny
 • dokumentácia ochrany prírody a krajiny podľa § 54 zákona o ochrane prírody
 • údaje získané odbornými pracovníkmi ochrany prírody a krajiny
 • údaje získané výmenou z iných organizácií, alebo od fyzických alebo právnických osôb
 • údaje získané nákupom
 • literárne údaje
 • 5. Systém správy dát

        Údaje sú zhromažďované od dodávateľov prostredníctvom hlavnej aplikácie do serverovej aplikácie ISTB. Z nej sú za nižšie popísaných podmienok (bod 6) poskytované jednotlivým typom užívateľov.

  5.1 Aplikácie ISTB: 5.1.1 Serverová aplikácia
  Centrálna databázová aplikácia, zhromažďuje údaje z hlavných aplikácií ISTB (5.2.), spracováva ich a poskytuje podľa podmienok zadefinovaných v tomto štatúte.

  5.1.2. Hlavná aplikácia
  Dodáva údaje pre serverovú aplikáciu ISTB, prijíma údaje od podaplikácie ISTB (5.3.) a serverovej aplikácie ISTB (5.1.). Je voľne šíriteľná v rámci licencie GPL (http://www.gnu.org/licenses/licenses.html, http://www.sopsr.sk/istb_acces/gpl.html)

  5.1.3. Podaplikácia ISTB
  Dodáva údaje pre hlavnú aplikáciu ISTB (5.2.). Je voľne šíriteľná v rámci licencie GPL (http://www.gnu.org/licenses/licenses.html, http://www.sopsr.sk/istb_acces/gpl.html)

  5.1.4. Aplikácia pre verejnosť
  Verejnosť má možnosť získavať údaje cez internet pomocou internetovej aplikácie prístupnej na stránke http://www.sopsr.sk.

  5.2. Sprístupnenie údajov

       Každý záznam v ISTB obsahuje položku týkajúcu sa sprístupnenia údajov (Prístup). Podľa povahy jednotlivých údajov je sprístupnenie nasledovné:

 • N (neverejné)
  Typom N sú označené údaje, ktoré neboli zverejnené a dodávateľ ich sprístupňuje za účelom vytvorenia prehľadov o zapísaných taxónoch. Použitie údajov typu N za účelom ich zverejnenia (publikovaním, na internete a pod.) je viazané na písomný súhlas dodávateľa údajov (3.4.) Neverejné údaje sú exportované do hlavnej aplikácie ISTB a do serverovej aplikácie ISTB, užívateľom sú poskytované podľa podmienok uvedených v bode 5.1.2.
 • V (verejné)
  Typom V sa označujú údaje, ktoré sprístupňuje dodávateľ pre všetkých užívateľov ISTB. Údaje sú exportované do hlavnej aplikácie ISTB a do serverovej aplikácie ISTB. Užívateľom sú poskytované podľa podmienok uvedených v bode 5.1.2.
 • P (publikované)
  Typom P sú označované údaje, ktoré boli spracované z publikovanej literatúry. Údaje sú exportované do hlavnej aplikácie ISTB a do serverovej aplikácie ISTB. Užívateľom sú poskytované podľa podmienok uvedených v bode 5.1.2.
 •      Údaje dodané do ISTB bez vyznačenia sprístupnenia údajov sú automaticky označené ako verejné (V).

  5.3 Poskytovanie údajov

  5.3.1. Verejní užívatelia

  poskytované sú im:
 • všetky údaje typu P
 • všetky údaje typu V, ktoré nie sú citlivé z hľadiska ochrany
 • všetky znepresnené údaje typu V citlivé z hľadiska ochrany
 • 5.3.2. Odborné organizácie a fyzické osoby zaoberajúce sa ochranou druhov a biotopov (odborná verejnosť)

  poskytované sú im:
 • všetky údaje typu P
 • všetky údaje typu V, ktoré nie sú citlivé z hľadiska ochrany
 • všetky znepresnené údaje typu V citlivé z hľadiska ochrany
 • všetky údaje typu N, ktoré nie sú citlivé z hľadiska ochrany, pre tú skupinu taxónov, z ktorej dodali údaje v stanovenom minimálnom množstve (príloha č. 3)
 • všetky znepresnené údaje typu N citlivé z hľadiska ochrany, pre tú skupinu taxónov, z ktorej dodali údaje v stanovenom minimálnom množstve (príloha č. 3)
 • 5.3.3. Koordinátori pre botanické taxóny, zoologické taxóny a biotopy

  poskytované sú im:
 • všetky údaje typu P
 • všetky údaje typu V, ktoré nie sú citlivé z hľadiska ochrany
 • všetky údaje typu V citlivé z hľadiska ochrany za skupinu taxónov, ktorú koordinujú
 • všetky celoslovenské údaje typu N, ktoré nie sú citlivé z hľadiska ochrany
 • všetky celoslovenské údaje typu N citlivé z hľadiska ochrany za skupinu taxónov, ktorú koordinujú
 • 5.3.4. Odborní pracovníci organizácií ochrany prírody a krajiny (Centra ochrany prírody a krajiny, Správy národného parku, Správy chránenej krajinnej oblasti, Regionálnej správy ochrany prírody a krajiny a pod.)

  poskytované sú im:
 • všetky údaje typu P
 • všetky údaje typu V a N, ktoré nie sú citlivé z hľadiska ochrany
 • všetky údaje typu V a N citlivé z hľadiska ochrany z kompetenčného územia daného pracoviska
 • všetky znepresnené údaje typu V a N citlivé z hľadiska ochrany mimo kompetenčného územia
 • 6. Práva a povinnosti užívateľov ISTB

  1. Užívatelia pristupujúci k údajom ISTB cez sieť (internet) potvrdzujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tomto štatúte počas prihlasovania sa na serverovú aplikáciu ISTB.
  2. Užívatelia používajúci niektorú z klientských aplikácií ISTB (5.2, 5.3) vyjadrujú svoj súhlas s podmienkami uvedenými v tomto štatúte pri inštalovaní a spustení aplikácie.
  3. ISTB neposkytuje údaje na komerčné účely.
  4. Údaje nesmú byť poskytnuté tretej osobe a musia byť spracované v súlade s týmto štatútom.
  5. Užívateľ je povinný pri použití údajov z databázy ISTB zachovať autorské práva v znení Autorského zákona č. 34/2001 a jeho platných predpisov a citovať podľa platných noriem ISO 609-2(1997) a STN ISO 690-2(2001). Príklady citovania sú uvedené v prílohe č. 4.
  6. Údaje sú prístupné vo forme štruktúrovaného textového súboru.
  7. V prípade porušenia ustanovení štatútu stráca užívateľ prístup k údajom ISTB.

  Záverečné ustanovenia

  1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia. Štatút schvaľuje ústredný riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
  2. V prípade návrhov zmien štatútu je možné dávať požiadavky na Radu ISTB, resp. mailovú adresu istb@sopsr.sk.
  3. V prípade reorganizácie alebo zrušenia zriaďovateľa ISTB rozhodne o ďalšom využití ISTB mimoriadne zasadnutie Rady ISTB a zástupcov užívateľov ISTB.


  V Banskej Bystrici dňa 30.12.2004
  Ing. Peter Urban, PhD.
  poverený ústredný riaditeľ ŠOP SR
  Prístupov:
  177256

  Dnes:
  5

  Počítané od:
  12.05.2002
  Služby
   GIS
       Prepočty súradníc
       Prevod VGI do SHP
   Ostatné
  Botanika
   Červený zoznam
   Druhovník
   Druhovník (staršia verzia)
   Aktuálne botanické názvy
  Zoológia
   Červený zoznam
   Zákonom chránené
   Zoznam taxónov
   Charakteristika      
  Ostatné
   Dbsource      

  Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
  texty & obrazky © ŠOP SR
  webmaster : webmaster@sopsr.sk