Legislatíva Slovenskej republiky

Na Slovensku legislatívne upravuje problematiku nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v § 7 [docx], konkrétne § 7a sa týka nepôvodných a inváznych druhov živočíchov a § 7b nepôvodných a inváznych druhov rastlín.

§ 7a – Nepôvodné druhy živočíchov a invázne druhy živočíchov

Nepôvodné druhy živočíchov ( okrem druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov [pdf] ) sa môžu vypúšťať do voľnej prírody len so súhlasom Ministerstva životného prostredia SR, ak to nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy. Každý, kto drží v zajatí nepôvodné druhy živočíchov, je povinný urobiť také opatrenia, aby sa zabránilo ich úniku do voľnej prírody.

Invázne druhy živočíchov ( zaradené v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov [pdf] ) je zakázané držať, prepravovať, dovážať, chovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo vypúšťať do voľnej prírody. V prípade odchytu invázneho druhu živočícha sa zakazuje jeho opätovné vypustenie alebo použitie ako živej návnady. Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, užívateľ poľovného revíru, užívateľ rybárskeho revíru alebo osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb sú povinní odstraňovať invázne druhy živočíchov spôsobom, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na výskyt inváznych druhov živočíchov a povinnosť ich odstraňovania sú upozorňovaní orgánom ochrany prírody (príslušným okresným úradom v sídle okresu).

§ 7b – Nepôvodné druhy rastlín a invázne druhy rastlín

Nepôvodné druhy rastlín (okrem druhov uvedených v prílohe č. 3a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov [pdf] ) sa mimo zastavaného územia obce môžu vysádzať alebo pestovať len so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody (okresného úradu v sídle kraja), ktorý je vydaný len vtedy, ak výsadba nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy a ich biotopy.

Invázne druhy rastlín ( zaradené v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov [pdf] ) je zakázané držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.
Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý je uvedený v prílohe č. 2a vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Orgán ochrany prírody (okresný úrad v sídle okresu) alebo aj obec (zverejnením na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle) by mali upozorniť vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania.

Všetky legislatívne normy je možné vyhľadať v aktuálnom znení na internetovej stránke: http://jaspi.justice.gov.sk alebo na internetovej stránke: http://www.zbierka.sk/.