Chranené stromy

Evidovanie chránených stromov

Vyhlásené chránené stromy sa evidujú v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody (ďalej len "štátny zoznam"), ktorý je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem. Z poverenia MŽP SR štátny zoznam vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a vydáva z neho výpisy pre územné obvody kraja a okresu. Výpisy sú uložené na príslušnom orgáne ochrany prírody. Štátny zoznam a výpisy z neho sú verejne prístupné. Na jeho vedenie sa vzťahujú ustanovenia § 51 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 18 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z.
V prípade zrušenia ochrany chráneného stromu sa zápis zo štátneho zoznamu vyškrtne.

K 31. 12. 2009 je na Slovensku evidovaných celkom 462 chránených stromov, z toho 322 vyhlásených jednotlivo a 140 ako skupiny a stromoradia. Predstavuje to 1274 jedincov stromov zastúpených 67 druhmi drevín stromovitého vzrastu, z toho 32 pôvodnými a 35 nepôvodnými.

Zoznam chránených stromov Slovenska a základné informácie o nich spolu s vyobrazením sú uverejnené v Katalógu chránených stromov, ktorý je databázovým výstupom štátneho zoznamu chránených stromov a je určený najmä pre verejnosť.

[ späť ]

[Územná ochrana]  [Druhová ochrana rastlín]  [Druhová ochrana živočíchov]  [Ochrana anorganických častí prírody]  [Ochrana drevín]  
[Ochrana biotopov]  [Medzinárodná spolupráca]  [Výchova a vzdelávanie]  

 
 [Činnosť]  [Infoservis]  [Pôsobnosť]  [Publikácie]  [Projekty]  [Aktuality]  [Kontakty] 

webmaster : webmaster@sopsr.sk