Štátnej ochrane prírody SR bola ministerstvom životného prostredia SR udelená licencia na distribúciu krúžkov

Listom zo dňa 30.11.2016 doplneným dňa 18.07.2017 požiadala Štátna ochrana prírody SR (ďalej „ŠOP SR“) ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o udelenie licencie na distribúciu krúžkov podľa § 13a Zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Rozhodnutím ministerstva zo dňa 28.08.2017 bola ŠOP SR udelená licencia na distribúciu krúžkov s účinnosťou od 1. decembra 2017.

Podľa § 13a ods. 1 zákona nezameniteľné označenie exemplárov vtákov jedinečným a nedeliteľným uzavretým krúžkom (čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (ďalej len „nariadenie Komisie“)) môže pochádzať len od výrobcov alebo distribútorov, ktorým bola rozhodnutím ministerstva udelená licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov; to neplatí pre exempláre vtákov, ktoré boli označené v súlade s osobitným predpisom (Kapitola XVI nariadenia Komisie) mimo územia Slovenskej republiky. Licenciu nemožno previesť na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu.

Vzhľadom k  časovému predstihu nutnému k príprave dodania krúžkov chovateľom, plánuje ŠOP SR prijímať objednávky na dodanie krúžkov od 01. novembra 2017.

K bližším informáciám ohľadom pripravovanej distribúcie krúžkov ŠOP SR odporúčame sledovať stránky ŠOP SR www.cites.sk, www.sopsr.sk a ministerstva www.minzp.sk.